COVID19 – Maatregelen

COVID19 – Maatregelen

1. Maatregelen voor privé klanten

Scope: Alle risico’s gebouw en inhoud, kunstcollecties, omnium auto, alle risico’s juwelen en fotoapparaten, pleziervaartuigen en muziekinstrumenten.

Een eerste mogelijkheid is de premiesplitsing (behalve voor premies lager dan 150€).  Dit laat toe de impact van de crisis op het financieël budget van uw klanten te verlichten.

Heeft uw klant een attest van tijdelijke werkloosheidsuitkering?

 In dat geval kan u uitstel van betaling van de verzekeringspremies aanvragen voor de premies die  tussen 30 maart en 30 september 2020 verschuldigd zijn.  Geen enkel betaling zal vereist worden  tijdens deze periode.  Niettemin zullen kwijtingen pro forma uitgegeven worden zonder verzending van een herinneringsbrief.  Gelieve uw klant hiervan op de hoogte te brengen.  Vanaf oktober stellen we een regularisatie.  De modaliteiten hierover volgen later.

Hoe dergelijk verzoek indienen?

  • Enkel via e-mail naar patrimony@verheyen.be
  • Vermelding van volgende communicatie: « Covid-19 – verzoek tot verdaging van premies + contractnummer”
  • Werkloosheidsattest van uw klant toevoegen

Uw klant heeft geen attest van tijdelijke werkloosheidsuitkering maar heeft financiële moeilijkheden?

U kunt steeds contact opnemen met onze dienst Art – Patrimony die de mogelijke regelingen geval per geval zal evalueren.

In geval van inning makelaar:

De maatregelen voor klanten met een attest van tijdelijke werkloosheidsuitkering blijven van toepassing.  Let wel dat de kwijtingen ons binnen de overeengekomen termijn moeten blijven teruggestuurd worden zoals bepaald door de inningsvoorwaarden (BRB).

2. Maatregelen voor professionele klanten

Voor contracten met regulariseerbare premies:
bijvoorbeeld CARGO, CMR, VERHUIZINGEN, …

  • De meeste polissen zijn polissen waarbij op het einde van het jaar een afrekening wordt gemaakt op basis van de cijfers van het afgelopen jaar. De uiteindelijke premie houdt dus automatisch rekening met de impact van een eventuele verlaging van het zakencijfer, het vervoerde volume,…
  • Op het uitdrukkelijk verzoek van uw verzekerde en mits het voorleggen van diens schriftelijke rechtvaardiging, bieden wij de mogelijkheid om, geval per geval, de voorschotten aan te passen en de minimumpremie, desgevallend, te herzien
  • Aanvraag in te dienen bij uw gebruikelijke onderschrijver of via het e-mailadres: transport@verheyen.be met vermelding van het betrokken polisnummer en de rechtvaardiging.

Voor contracten met een forfaitaire, niet-regulariseerbare premie :
bijvoorbeeld CMR, VERVOER VOOR EIGEN REKENING,…

  • Op het uitdrukkelijk verzoek van uw verzekerde en mits het voorleggen van diens schriftelijke rechtvaardiging, bieden wij de mogelijkheid om, geval per geval, de waarborgen te schorsen. De creditnota’s worden à posteriori uitgeschreven, dit vanaf een schorsingsperiode van minstens 30 opeenvolgende dagen.
  • Aanvraag in te dienen bij uw gebruikelijke onderschrijver of via het e-mailadres: transport@verheyen.be met vermelding van het betrokken polisnummer en de rechtvaardiging.

Wetende dat er bepaalde residuele risico’s kunnen optreden, wordt elke schorsing a priori afgeraden! Wij vragen u om samen met elk van uw klanten, zorgvuldig naar de beste oplossing te zoeken. Gelieve er eveneens de aandacht van uw verzekerde op te vestigen dat elke aanvraag tot weder in voege stelling, voor aanvang van het risico ons dient overgemaakt te worden.

3. Maatregelen betreffende de betaling van premies en producentensaldi:

Wat de betaling van premies en de aanzuivering van de producentenrekeningen betreft, houden wij eraan te verduidelijken dat de procedures dezelfde blijven. Uiteraard volgen wij de situatie verder op en zullen zo nodig onze beslissing aanpassen.

Door verder te surfen op de website verheyen.be, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer info